อ.ธีร์วรา บวชชัยภูมิ

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

อาจารย์ธีร์วรา บวชชัยภูมิ
ยินดีต้อนรับ นิสิต นักศึกษา เทอม 1/2555
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา