อ.ธีร์วรา บวชชัยภูมิ

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559

นางสาวธีรว์รา บวชชัยภูมินางสาวธีรว์รา บวชชัยภูมิ
ที่อยู่ 123/1 ซ.79/1 ถ. เทอดไท ต. บางหว้า อ. ภาษีเจริญ จ. กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์เคลื่อนที่  086-8332185 E-mail: Nus.toom@gmail.com , nusjanat@hotmail.com
 ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2556: ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ. 2552: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2552: บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาอุตสาหกรรมการบริการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2543: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) คณะบิรหารธุรกิจ สาขาการบริหารงานทั่วไป สถาบันราชภัฏราชนครินทร
ฉะเชิงเทรา
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน   อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  รับผิดชอบการสอน
อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
รับผิดชอบ อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
รับผิดชอบ คณะกรรมการตรวจสอบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รับผิดชอบ ศูนย์ยุทธศึกษาโลจิสติกส์ ตำแหน่งรองประธานศูนย์ยุทธศึกษาโลจิสติกส์
รับผิดชอบ ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ ตำแหน่งคณะกรรมการศูนย์วิจัยฯ
พัฒนาสือการเรียนการสอน หนังสือ ตำรา และ e learning BSRU คลังข้อสอบออนไลน์ 
พัฒนาสื่อออนไลน์ เพื่อบริการข้อมูลสู่ภาคการศึกษา และบุคคลผู้ที่สนใจ 
พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน:   อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริหาร
สาขาการจัดการงานขนส่ง รับผิดชอบสอน รายวิชาการจัดการงานขนส่ง, การจัดการคลังสินค้า
พ.ศ. 2555-2555: อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics of Management) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics of Management)
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สอนรายวิชาการจัดการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
พ.ศ. 2547 - 2554: เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ตำแหน่งที่ได้รับ เช่น Shipping & Survey, Shipping officer,
Traffic Controller, Trucking Co-Ordinator)  บริษัทเช้งเกอร์ (ไทย) จำกัด
พ.ศ. 2543-2547:  Transport & Checker officer  บริษัท เอ็กเซล ฟาร์อีส (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2543-2543: เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง บริษัท ฟินมอร์ จำกัด บางนา กม. 16
พ.ศ. 2542-2542: เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านประกันคุณภาพ,พนักงาน ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (QC), 
ส่วนประกอบรองเท้า Nike and Adidas  บริษัท สหยูเนี่ยนฟุทแวร์  จำกัด (มหาชน)บางปะกง ฉะเชิงเทรา
พ.ศ. 2540-2541: ช่างตัด ช่างประกอบบ่อบำบัดน้ำเสีย บริษัท ไฮเคลียร์ เอ็นไวโรเทค จำกัด
พ.ศ. . 2537-2540: เจ้าหน้าที่คลังสินค้า บริษัท ต้าถุง (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
พ.ศ.  2536:             เจ้าหน้าที่ สโตร์ บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด ขายผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
พ.ศ. 2534-2535:    เจ้าหน้าที่สโตร์ งานช่างเชื่อม   บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2532-2533:     เจ้าหน้าที่ ออกแบบ/ตัดผ้า บริษัท นิวพลัส นิตติ้ง จำกัด (มหาชน)
การฝึกอบรม
พ.ศ. 2559โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร Internal Logistics Instructor Workshop “ การพัฒนาหัวหน้างาน
พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในการปฎิบัติงานให้ได้มาตรฐานแบบมืออาชีพ รุ่น 1 ระดับ 2
 จำนวน 5 วัน ณ โรงแรมปริ้นสตั้น สวีท กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2558 : โครงการอบรมสัมมนาหลักสตูร Internal Logistics Instructor Workshop “ การพัฒนาหัวหน้างานเพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในการปฎิบัติงานให้ได้มาตราฐานแบบมืออาชีพ กรมพัฒนาฝืมือแรงงาน
และสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต TLAPS รุ่นที่ 2 ระดับ 1 จำนวน 5 วัน ณ โรงแรมปริ้นสตั้น สวีท
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2558: หลักสูตรการจัดทำระบบการจัดการพลังงานตาม ISO 5000  (รุ่นที่ 4) โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส 
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2558: Customer Satisfaction Survey (การวัดความพึงพอใจลูกค้า) โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2558: Strategic for Supplier Relationship management module6  โรงแรมจัสมิน ซิตี้โฮเตล กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2558: Certified Production and Inventory Management (CPIM) โรงแรมจัสมินิ ซิตี้โฮเตล กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2558: Distribution Management (การจัดการการกระจายสินค้า) module 4 โรงแรมจัสมิน ซิตี้ โฮเตล กทม.
พ.ศ. 2558: หลักสูตรตัวแทนออกของ รุ่น 91 อบรมจำนวน 30 วัน  สถาบันอบรม ไอทีไอ คลองเตย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2558:  อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้สนสมเด็จเจ้าพระยา 
17 กรกฎาคม 2558
พ.ศ. 2557: สัมมนาทางวิชาการ ที่ One Stop Export Service Center (OSEC CLINIC) 2014 จับชีพจรเศรษฐกิจไทย
พิชิตชัยการค้าประเทศอาเซียน วางแผนรุก -รับ AEC ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมหนัก กลุ่มสินค้าอาหาร
  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างระเทศ
พ.ศ. 2556: โครงการ "ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก"    
 สำนักงานขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก
พ.ศ. 2556: อบรมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและภายนอก จาก สำนักงานคณะกรรมการการ
 อุดมศึกษา (สกอ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ. 2556: อบรมกิจกรรมการวิจัย โครงการ Research Zone 2013 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย 
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ ชาติ(วช.)
พ.ศ. 2556: Cupping Therapy The Thai Traditional Medicine Development Center
พ.ศ. 2556: Using English for Success, BSRU, Thailand.
พ.ศ. 2556: อบรมด้านการลงทุนในกลุ่ม AEC กับ โครงการของศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC Information Center) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ.2555: หลักสูตร Excellent Micro MBA Program in Innovative Logistics Strategy for International Trade 
  (โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารด้านการค้าระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ
 สถาบันวิจัยและฝึกอบรม อีบีซีไอ)
พ.ศ.2555: English for Research KDU COLLEGE  ประเทศมาเลเซีย
พ.ศ.2555: สัมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการซัพพลายเซนสามารถยกระดับการปฏิบัติการได้อย่างไร
 ณ King Park Avenue Hotel Bangkok
พ.ศ.2555: อบรมสัมมนาภายใต้โครงการ One Stop Export Service Center (OSEC) & Logistics Clinic Live in
Bangkok 2013 “รุก-รับ AEC เจาะลึกทุกปัญหา การค้าระหว่างประเทศ ปรึกษาLogistics Clinic” ศูนย์บริการ
ส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
พ.ศ.2553: การฝึกอบรมหลักสูตร ตัวแทนออกของ จำนวน 40 ชั่วโมง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน
ภาค3 จังหวัดชลบุรี
พ.ศ.2553: การฝึกอบรมหลักสูตร ตัวแทนออกของ รุ่นที่ 66 สถาบันอบรมไอทีไอ
พ.ศ.2553: การฝึกอบรมหลักสูตร ยกระดับ ทักษะการจำแนกพิกัดศุลกากร จำนวน 30 ชั่วโมง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
การศึกษาดูงาน ต่างประเทศ
พ.ศ.2552: ประเทศเกาหลีใต้ ศึกษาดูงาน หัวข้อการเจริญเติบโตของเมือง  ท่าเรือ Hyundai
พ.ศ.2554: สาธารณรัฐประชาชนลาว (ฝั่งลาวใต้) หัวข้อ การเมืองและการปกครอง การท่องเที่ยว ภูมิทัศน์ของประเทศ
วิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจในประเทศลาวใต้   
พ.ศ.2555: ประเทศอินโดนีเซีย  ศึกษาดูงาน หัวข้อ การค้าขายในประเทศและการก่อสร้างบ้านเรือน อาคาร สถานที่
ท่องเที่ยว สถานศึกษา ร่วมมหาวิทยาลัยที่ร่วมทำ MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ.2556: ประเทศมาเลเซีย ศึกษาดูงาน หัวข้อ สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ภูมิทัศน์  สถานศึกษา 
 การค้าขายระหว่างประเทศ
พ.ศ.2557: ประเทศกลุ่มยุโรป เยอรมัน ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม มอลลอคโค สวิสเซอร์แลนด์ ศึกษาดูงาน  
หัวข้อ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ,เส้นทางการขนส่งทางรถบรรทุก,วัฒนธรรมยุโรป,สถานที่ท่องเที่ยว
(รูปแบบการบริการ)
พ.ศ.2558: ประเทศเมียนมา เพื่อศึกษา หัวข้อ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศ  
ผลงานด้านวิชาการ/บริการวิชาการ
พ.ศ.2559: วิทยากร การฝึดอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานนำเข้าและส่งออก 3 รุ่น 6 วัน 
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (เขตวัดธาตุทอง) สถานที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 22-23 เมษายน 2559, 12-13,
  18-19 พฤษภาคม 2559 สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ.2559: คณะทำงานทรัพยากรบุคคลด้านโลจิสติกส์และการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ปี 2559-2562 ที่ 1/2559 
สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต
พ.ศ.2558: ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในวันที่ 29 กันยายน 2558
 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  คำสั่ง เลขที่ วทส.0503/0010 ลงวันที่ 15 กันยายน 2558
พ.ศ. 2559: กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ที่ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 คำสั่งที่ 766/2559
พ.ศ.2558: กรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตร สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ
 มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 11 สิงหาคม 2558
พ.ศ.2558: คณะทำงานจัดทำร่างวิธีการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตามสมรรถนะกลุ่มอุตสาหกรรม
โลจิสิตกส์และซัพพลายเซน สาขาพนักงานนำเข้าและส่งออกสาขาพนักงานขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดน
จาก สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (หนังสือเชิญ ที่ Tlaps/241/2558)
พ.ศ.2558: หัวหน้าผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งทางบกด้วยรถบรรทุก คำสั่งกรมขนส่งทางบก
ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2558
พ.ศ. 2556:  ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ บริการขนส่งทางบกด้วยรถบรรทุก คำสั่งกรมขนส่งทางบก 
ที่505/2556 คำสั่งแต่งตั้ง (ลำดับที่ 53) ตรวจประเมินที่ บริษัท บริษัท เกรททรานสปอร์ต จำกัด ในวันพุธ
ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น.  ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดบ่าวเพชรทรานสปอร์ต (จ.อยุธยา)ในวันจันทร์
ที่ 4 สิงหาคม 2557  บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัด (สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณทล  จ.นครปฐม) 
 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 10.00 น.  บริษัท เมอิโกทรานส์(ประเทศไทย) จำกัด 
 ในวันศุกร์ที่่ 10 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด
พ.ศ. 2556: ตำแหน่งรองประธานโครงการยุทธศึกษาโลจิสติกส์ คำสั่งแต่งตั้งโครงการศูนย์ยุทธศึกษาโลจิสติกส์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (โครงการฯระยะ พ.ศ.2556-2560) ดำเนิน'งานด้านพัฒนานิสิต
ศึกษาดูงาน สู่วิชาชีพ อบรมพัฒนาวิชาชีพ พร้อมทั้งยกระดับฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการพัฒนาของ
เศรษฐกิจของประเทศ  พร้อมส่งเสริมการศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ในประเทศ
ผลงานวิจัย

พ.ศ. 2552:  ศึกษาวิจัยกระบวนการการบรรจุภัณฑ์สินค้าสาหรับการขนส่งสินค้าทางเรือด้วยตู้คอนเทนเนอร์ 
(Packing process Analysis of Sea Transportation by containers สาระนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.) 
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง